Psichiatrijos klinikoje žmogaus teisės nepažeidžiamos

Psichiatrijos klinikoje žmogaus teisės nepažeidžiamos
Psichiatrijos klinikoje žmogaus teisės nepažeidžiamos
  © Organizatoriai
Etaplius.lt
2014-10-08 12:26

Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikoje surengta spaudos konferencija, kurios metu Lietuvos psichikos sveikatos specialistai patvirtino, jog šioje gydymo įstaigoje nepažeidžiamos žmogaus teisės. Po Seimo kontrolieriaus įstaigos kontrolierių patikrinimo bei žiniasklaidoje išplatintų kaltinimų dėl šiurkščiai pažeidžiamų žmogaus teisių psichiatrijos klinikoje, Respublikinės Šiaulių ligoninės generalinio direktoriaus Petro Simavičiaus rūpesčiu ne tik sudaryta ligoninės specialistų komisija, tyrusi kontrolierių pateiktų išvadų bei rekomendacijų pagrįstumą. Pakviesti iš aukščiausio lygio Lietuvos psichikos sveikatos specialistai, įvertinę kontrolierių pateiktų išvadų dėl galimų žmogaus teisių pažeidimo pagrįstumą. Darbo grupės parengtos išvados sutapo su specialistų nuomone, tačiau nuspręsta, jog patiems kontrolieriams galimai stinga specialių teisės žinių.

Pirmasis patikrinimas – prisvilo

Dar vasaros viduryje Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos kliniką pasiekė Seimo kontrolieriaus įstaigos per 100 punktų klausimynas dėl galimų žmogaus teisių pažeidimų gydymo įstaigoje. Klinikos specialistai, atsakę į visus klausimus, sulaukė ir pačių tikrintojų. O netrukus, ir Seimo kontrolieriaus Augustino Normanto pasirašytų tikrinimo išvadų bei rekomendacijų. Ligoninės vadovus suglumino ne tik išvadų turinys, bet ir tai, kad, nesulaukę ligoninės reakcijos, Seimo kontrolieriai išplatino informaciją šalies žiniasklaidos priemonėse ir ligoninę apkaltino galimais žmogaus teisių pažeidimais.

Respublikinė Šiaulių ligoninė – pirmoji, kurioje Lietuvos Seimo kontrolieriai atliko apklausą bei tikrinimą dėl galimų žmogaus teisių padėties pažeidimų. Tad pirmiesiems ir tenka aptarti pateiktas išvadas ir rekomendacijas. Tam dirbo ne tik ligoninėje generalinio direktoriaus Petro Simavičiaus įsakymu sudaryta komisija, vadovaujama Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos direktoriaus Eugenijaus Mikaliūno.
Surengtas ir šalies psichikos sveikatos specialistų bei Respublikinės Šiaulių ligoninės ir Psichiatrijos klinikos vadovų posėdis, dėl pateiktų išvadų ir siūlymų Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai, atlikusiai tikrinimą Psichiatrijos klinikoje ir pateikusioje išvadas dėl galimų žmogaus teisių padėties pažeidimų.

Psichikos sveikatos specialistai žmogaus teisų pažeidimų gydymo įstaigos veikloje neįžvelgė.

Seimo kontrolieriaus pastabos

Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikoje Seimo kontrolierius Augustinas Normantas nustatė pažeidimų ir pateikė rekomendacijas, kaip jas įveikti. Išvadose teigiama, jog pacientai neinformuojami apie jiems skirtą gydymą ir jo veiksmingumą, jiems nesuteikiama informacija apie vartojamus vaistus ir galimybę atsisakyti medicininių intervencijų.

Priimta ir išvada, jog priverstinai hospitalizuoti pacientai neturi galimybės ginčyti teismo sprendimų, nes nekviečiami į teismo posėdžius.

Seimo kontrolieriaus taip pat išsakė kritikos dėl higienos normų, pacientų privatumo, darbuotojų saugumo.

Čia pat Kontrolierius rekomendavo teisingumo ministrui Juozui Bernatoniui apsvarstyti galimybę įtvirtinti priverstinai hospitalizuoto asmens teisę skųsti teismo išduotą leidimą pratęsti jo priverstinį hospitalizavimą ir gydymą.

Išsakyta kritikos ir dėl higienos normų, ploto trūkumo palatoje, pacientų privatumo, darbuotojų saugumo. Ypač užkliuvo nerekonstruotas Poūmių būsenų skyrius, įrengtas pagal senai patvirtintas higienos normas.

Ataskaitoje priekaištaujama, jog nėra tinkamai užtikrinama pacientams ir darbuotojams saugi aplinka (nevykdomas stebėjimas vaizdo kameromis), taip pat neužtikrinamas higienos normoje nustatytas minimalus plotas 1 lovai (pacientui) palatoje. Yra palatų, kuriose daugiau nei keturios lovos, nustatyti vaikščiojimo lauke apribojimai“.

Klaidingai pastebėta ir tai, kad įstaigoje nėra atskiros patalpos, kurioje galėtų vykti pasimatymai (susitikimai) su artimaisiais, taip užtikrinant bendravimo privatumą.

Seimo kontrolierius Respublikinės Šiaulių ligoninės generaliniam direktoriui Petrui Simavičiui taip pat rekomendavo apsvarstyti galimybę sudaryti sąlygas pacientams užsirakinti higienos patalpose, o saugumui užtikrinti įrengti užraktus, kuriuos, esant poreikiui, galėtų atrakinti įstaigos darbuotojai. Rekomenduojama visiems pacientams išduoti higienos priemones: šukas, dantų šepetukus ir prausimosi priemones. Be to, pasiūlyta gerinti darbuotojų darbo kokybę jiems organizuojant mokymus apie žmogaus teises, o pacientams rengti mokymus apie seksualinę, reprodukcinę sveikatą bei kontraceptines priemones.

Koregavo daugelį išvadų

Respublikinė Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinika, pasak direktoriaus Eugenijaus Mikaliūno, buvo pirmą kartą tikrinta dėl žmogaus teisių padėties. Pateiktos išvados suglumino – darbo grupė nustatė, jog keisti ir koreguoti reikės daugelį siūlymų, kuriuos pateikė kontrolieriai.

Darbo grupė pažymi, kad Pirmame poūmių būsenų bendros psichiatrijos skyriuje, kaip ir kituose Psichiatrijos klinikos skyriuose, kiekvienam pacientui sudaromas individualus tyrimo, gydymo, slaugos ir psichosocialinės reabilitacijos planas. Atsižvelgiant į paciento psichinės ir somatinės sveikatos būklę, jam individualiai sudarytą gydymo, slaugos ir psichosocialinės reabilitacijos planą bei siekiant užtikrinti kiekvieno paciento ir šalia jo esančių žmonių saugią terapinę aplinką, vadovaujantis viešosios įstaigos Šiaulių apskrities psichiatrijos ligoninės (šiuo metu viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos) direktoriaus 2008 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. D-1-23 patvirtinta Vidaus kokybės sistemos procedūra ,,Klinikinio stebėjimo rėžimai“ yra rekomenduojamas klinikinis stebėjimo režimas, pagal kurį pasivaikščiojimai lauke ribojami iki to laiko, kol paciento sveikata pagerėja, t.y. atsiranda galimybė paskirti kitą klinikinio stebėjimo režimą. Skundų dėl klinikinio stebėjimo rėžimų taikymo negauta. Šiuo metu Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų veiklą bei higienos sąlygas reglamentuojančiuose dokumentuose (Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsakymas Nr. V-737, 2011 m. liepos 27 d., ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 47:2011 ,,Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“) numatyti reikalavimai dėl minimalaus ploto vienai paciento lovai palatoje, lovų skaičiaus palatoje bei vienviečių palatų įrengimą yra privalomi tik naujai statomuose arba rekonstruojamuose objektuose.

Darbo grupė išanalizavo komisijos pastabą, kad pacientams nesudaroma galimybė užsirakinti higienos patalpose. „Kadangi įstaigoje siekiama sukurti kiekvienam pacientui saugią aplinką gydymosi metu t.y. išvengti savižudybės, savęs žalojimo bandymų, ūmių širdies veiklos, kraujotakos sutrikimų, sudaroma galimybė specialistams ir slaugos darbuotojams suteikti reikiamą pagalbą nedelsiant. Skyriai yra mišrūs – gydomi ir vyrai, ir moterys, todėl, siekiant palaikyti pacientams etiškai priimtiną aplinką, slaugos personalo darbas organizuotas taip, kad skyriuje nuolat dirbtų ir vyrai, ir moterys.

Nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos teisinėje bazėje nėra nurodymų privalomai organizuoti pacientų maitinimą pagal jų religinius bei kultūrinius įsitikinimus, kaip nurodė kontrolieriai. Stacionarinio gydymo viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikoje metu, individualiai atsižvelgiant į paciento sveikatą bei pacientų maitinimą reglamentuojančius dokumentus ir rekomendacijas, esančias Lietuvos medicinos normoje (MN30-1998) „Dietinio gydymo organizavimo asmens sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigose tvarka“, HN15:2005 „Maisto higiena“, Lietuvos Respublikos SAM įsakymu Nr.510 „Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“, „Mitybos medicinos vadovas“ (1999 m.), „Dietikos praktika“ (2008 m.), yra skiriamas dietinis maitinimas. Pacientams maksimaliai stengiamasi parinkti maitinimą pagal kultūrinius ir religinius jų įsitikinimus. Pvz., vegetariškus patiekalus, daugiau pieno produktų turinčią dietą, jeigu tam pasirinkimui nėra medicininių kontraindikacijų. Be to visuose skyriuose yra sudarytos sąlygos turėti savo maistą – yra šaldytuvai, patalpos, indai bei darbuotojai, kurie užtikrina tinkamas maisto laikymo sąlygas.

Ypač argumentuotai ir detaliai paaiškinta kontrolierių nustatytas galimas pažeidimas dėl pacientų informavimo apie gydymą. Pateikiami visi dokumentai, kuriuos pasirašo pacientas, kai jam skiriami tyrimai, sudaromas gydymo planas.

„Skiriamas gydymas, jo veiksmingumas ir gydymo trukmė yra aptariami ir derinami su pacientu gydymo eigoje. Pacientui suprantama forma yra paaiškinama apie jo vartojamus vaistus bei galimybes vienos formos vaistinius preparatus keisti kitais. Priverstinės hospitalizacijos atvejais gydymo trukmę nustato teismas. Pacientas su teismo nutartimi supažindinamas pasirašytinai. Skundų dėl informacijos teikimo pacientams nėra gauta“, – teigiama darbo grupės išvadose.

Lietuvos Respublikos seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro patarėjų bei vyriausiosios specialistės atlikto patikrinimo (2014 m. liepos 29 d.) dėl žmogaus teisių padėties viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikoje metu neatitikčių dėl informacijos teikimo pacientams nenustatyta.

Pacientams teisė susipažinti su medicinos dokumentais ir gauti jų ištraukas užtikrinama viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės filialo Psichiatrijos ligoninės (šiuo metu viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos) direktoriaus 2010 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D-1-43 patvirtinta ,,Informacijos apie pacientą teikimo tvarka“. Skundų dėl teisės susipažinti su medicinos dokumentais ir gauti jų ištraukas negauta.

Darbo grupė pažymi, kad pacientų lankymą reglamentuoja viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės generalinio direktoriaus 2011 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-510 patvirtintos ,,Vidaus tvarkos taisyklės“. Psichiatrijos klinikoje yra užtikrintos sąlygos privatiems pokalbiams – tam yra naudojamos sėdimos vietos koridoriuose, vienvietės palatos, valgomieji ir užimtumo kambariai.

Darbo grupė atkreipia dėmesį dėl vertėjų paslaugų teikimo. Ligoninė vertimo paslaugoms yra sudariusi 2014 m. sausio 24 d. viešojo pirkimo – pardavimo sutartį 3.1-K1-34-PS27/14. Užsienio piliečiams vertimo paslaugas užtikrina šalies, kurios pilietis kreipėsi į Psichiatrijos kliniką, ambasada. Psichiatrijos klinikos personalas gali atlikti vertėjo funkcijas anglų, vokiečių, rusų kalbomis.

Psichiatrijos klinika yra viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės struktūrinis padalinys. Viešojoje įstaigoje Respublikinėje Šiaulių ligoninėje atliekama rašytinių kreipimųsi (skundų) analizė, vadovaujantis viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-904 patvirtintą ,,Skundų valdymo procedūra 1/1-02:13“.

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. Nr. V-601 įsakymu ,,Dėl Lietuvos medicinos normos 53:2005 ,,Gydytojas psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ nustatytose gydytojo psichiatro veiklos srityse, pareigose ir kompetencijose nenurodoma teikti pacientams informaciją apie seksualinę ir reprodukcinę sveikatą bei šalutinį kontracepcijos priemonių poveikį.

Išvados prieštarauja šalies įstatymams

Respublikinėje Šiaulių ligoninėje lankosi Lietuvos psichikos sveikatos vedantieji specialistai:

LR Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausioji psichiatrė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Psichiatrijos klinikos vadovė prof. dr. Virginija Adomaitienė, Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorė Ona Dovidonienė, Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės direktoriaus pavaduotoja medicinai Jūratė Lengvenienė bei Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės vidaus medicininio audito tarnybos vadovė Nijolė Petrauskienė.

Direktorė O. Dovidonienė pastebėjo, jog kontrolieriai, pateikę išvadas ir rekomendacijas, neturėjo savo tvirtos pagrįstos nuomonės ir išsakė savo abejones, bet ne tvirtą nuomonę.

„Savo teisines žinias ekspertai tapatino su specialybės žiniomis“, – teigia psichikos sveikatos specialistė. Tikrinant gydymo įstaigą buvo vadovautasi tarptautinėmis rekomendacijomis, nors ES šalyse tos rekomendacijos tampa norma, kai šalis jas įteisina savo teisinėje bazėje. „Kol nėra tarptautinės rekomendacijos įteisintos šalyje, tol jos ir gali būti tik kaip rekomendacijos. Tad kai kurios išvados prieštarauja esančiai teisinei bazei“, – teigia.

Žinant, jog tikrinimas buvo atliekamas žmogaus teisių pažeidimo bei galimo kankinimo aspektu, labai naiviai specialistėms atrodo ir siūlymas aprūpinti pacientus higienos priemonėmis, šukomis.

Pasak prof. V. Adomaitienės, eksperto teisinės žinios, tai nėra tas pats, kas specialiosios žinios. Psichiatrijos žinių turintis specialistas supranta, jog bendravimas su žmonėmis, turinčiais psichikos sutrikimų bei liguistai suprantantis aplinką, yra savitas. „Todėl specialiųjų žinių trūkumas iškreipia išvadų formulavimą, pateikimą“, – įžvelgia specialistė.

Respublikinės Šiaulių ligoninės psichiatrijos klinika – ypač daug nusipelniusi, tobulinant psichikos sveikatos paslaugas Lietuvoje. O psichikos sveikatos priežiūra Lietuvoje, anot O. Dovidonienės, yra aukštai vertinama visose Europos Sąjungos valstybėse. Daugelyje jų rodoma pavyzdžiu ir mokomasi iš tos patirties, kurią yra sukaupusios gydymo įstaigos Lietuvoje. Todėl ši patirtis neturėtų būti taip devalvuojama, nuvertinama ar supaprastinama, kaip nutiko šio kontrolierių tikrinimo metu. Nors rimtų teisė pažeidimų kontrolieriai nebuvo pateikę, tačiau nuo naivių išvadų norima apsaugoti kitas psichikos sveikatos gydymo įstaigas, kuriose dar bus atliekami tikrinimai.


Psichiatrijos klinikoje žmogaus teisės nepažeidžiamos

Psichiatrijos klinikoje žmogaus teisės nepažeidžiamos