K. Starkevičius ir I. Haase ūkininkus agitavo priešintis rengiamam melioracijos projektui

Vadoklių gyventojai savo lėšomis tiesia naujus melioracijos vamzdynus.
Vadoklių gyventojai savo lėšomis tiesia naujus melioracijos vamzdynus.
  © V. Bulaitis

Aptarti pastarųjų metų melioracijos sistemų atnaujinimo perspektyvų ir pristatyti ūkininkams paskutinio Žemės ūkio ministerijos kvietimo teikti paraiškas paramai melioracijos įrenginių atnaujinimui gauti Šakių rajono savivaldybėje rinkosi ir ūkininkai, ir konsultantai, ir Seimo nariai.

UAB „Aplinkos inžinierių grupė“ direktorius Petras Punys pristatė žemdirbiams paskutinio Žemės ūkio ministerijos kvietimo teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą, kuria pasinaudoję žemdirbiai turėtų galimybę atnaujinti laukų drenažų infrastruktūrą, lauko drenažų sistemas, galėtų rekonstruoti arba įrengti vietinės reikšmės vidaus kelius, taip pat gauti tam tikrą paramą ariamos žemės kalkinimui. 

Ne vienerius metus melioracijos projektų konsultantu dirbantis P. Punys konsultavo ūkininkus, į kokius aspektus jie turi atsižvelgti, jeigu nori pasinaudoti šia parama. 

Žadama kompensacija melioracijos įrenginių atnaujinimui gali siekti 80 proc., o kitą dalį turi skirti žemdirbiai. 

Ūkininkai taip pat turi galimybę steigti asociacijas ir taip pat bandyti pritraukti paramos melioracijos projektams. 

Konsultantas pristatė ūkininkams, kokie apskritai yra šio kvietimo teikti paraiškas niuansai, į ką reikėtų atsižvelgti norint, kad jų paraiškai būtų pritarta, kokių yra galimybių surinkti kuo daugiau vertinimo balų.

Šiuo metu Šakių savivaldybėje parengti 32 melioracijos projektai, 29 jų tikrai gaus paramą.

Susitikime su ūkininkais dalyvavęs Seimo narys Kazys Starkevičius sakė, jog šiuo metu melioracijai yra skiriama mažai dėmesio, o paramos lėšos esą labai menkos. Anot Seimo nario, šiuo metu net 67 proc. šalies melioracijos įrenginių susidėvėję, o į specialųjį fondą surenkama per mažai lėšų, nes į tą fondą moka tik ūkininkai, o melioracijos įrenginiai aktualūs ir kitiems – miškininkams, kelininkams. 

Pasak K. Starkevičiaus, melioracijai turėtų būti skiriama pinigų iš specialiųjų Aplinkos ministerijos aplinkosaugos lėšų.

Antra problema, kurią įžvelgia Seimo nariai, yra Žemės ūkio ministerijoje rengiamas projektas, kurio pagrindinis tikslas – perduoti ūkininkams nuosavybės teise naudoti nugyventą, seną melioracijos sistemą, be to, ūkininkai bus baudžiami už šio „turto“ nepriežiūrą... 


drg.lt nuotr.

Seimo narys K. Starkevičius (kairėje) tikino, jog šiuo metu melioracijai apskritai yra skiriama mažai finansavimo, o Vyriausybėje rengiamas naujas melioracijos projektas ūkininkus esą įstumtų į nepavydėtiną padėtį.

Susitikime su ūkininkais dalyvavę Seimo nariai K. Starkevičius ir kraštietė Irena Haase sakė, kad jokiu būdu tiek ūkininkai, tiek komitetų nariai negali leisti, kad Seimas pritartų tokiam projektui, nes ūkininkams tai būtų prapultis – jiems tektų senas nudėvėtas „turtas“, o paramos perspektyvos esą labai ribotos. 

Tad Seimo nariai kvietė ūkininkus ateityje aktyviau dalyvauti svarstant melioracijos klausimus.

Šakių savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Irena Žemaitienė informavo, kad šiuo metu savivaldybėje yra parengti 32 melioracijos projektai, o iš jų 29 jau yra priimti Nacionalinės mokėjimo agentūros ir tikrai gaus paramą. 

Trys melioracijos projektai (vienas savivaldybės ir du asociacijų) jau yra vykdomi. 

Iš tų 32 melioracijos projektų prie vienuolikos įgyvendinimo finansiškai prisidėjo ir savivaldybė. Rajone įgyvendinamų projektų vertė tiek su ES lėšomis, tiek prisidedant savivaldybei ir ūkininkams bendrai sudaro 10,5 mln. eurų.