Politinė krizė Telšiuose tęsiasi: gresia tiesioginis valdymas

Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas
Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas
  © Telšių rajono savivaldybė

Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Tel­šių ap­skri­ty­je Lo­re­ta Bag­do­na­vi­čie­nė krei­pė­si į Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rą bei Ta­ry­bos na­rius su rei­ka­la­vi­mu vyk­dy­ti Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą, ku­ria­me reglamentuojama, kad per du mė­ne­sius nuo me­ro pa­va­duo­to­jo ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos direk­to­riaus at­lei­di­mo iš pa­rei­gų die­nos Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba į jas tu­ri pa­skir­ti nau­jus va­do­vus. 

Vy­riau­sy­bės at­sto­vė pa­brė­žė, kad ter­mi­nas, per ku­rį tu­rė­jo bū­ti pa­skir­tas nau­jas vi­ce­me­ras ir Savival­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, bai­gė­si spa­lio 3 d. Nuo ki­tos die­nos turi būti pra­dė­tos procedū­ros dėl tie­sio­gi­nio val­dy­mo Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je įve­di­mo.

reklama

„Rei­ka­la­vi­mą Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rui ir Ta­ry­bai pa­tei­kė­me rug­sė­jo 24 d., – „Tel­šių žinioms“ tei­gė Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Tel­šių ap­skri­ty­je L. Bag­do­na­vi­čie­nė. – Spa­lio 3 d. su­kako ly­giai du mėnesiai, ka­i nuo pa­rei­gų, pra­ra­dus po­li­ti­nį pa­si­ti­kė­ji­mą, bu­vo nu­ša­lin­ti Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Gu­sa­ro­vas ir Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sau­lius Ur­bo­nas. Nau­ji va­do­vai ne­pas­kir­ti. Va­do­vau­da­mie­si Lai­ki­no­jo tie­sio­gi­nio val­dy­mo savivaldy­bės te­ri­to­ri­jo­je įsta­ty­mu, mes pra­dė­si­me pro­ce­dū­ras dėl tie­sio­gi­nio val­dy­mo Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je įve­di­mo.“ 

Pa­sak Vy­riau­sy­bės at­sto­vės, apie su­si­klos­čiu­sią si­tua­ci­ją Tel­šiuo­se vi­sų pir­ma bus in­for­muo­ta Vidaus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. Šio­ji su­da­rys ko­mi­si­ją, ku­ri įver­tins esa­mą pa­dė­tį. Dėl tie­sio­gi­nio val­dy­mo įve­di­mo Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je spren­di­mą priims Sei­mas.

Jei­gu bū­tų įves­tas tie­sio­gi­nis val­dy­mas sa­vi­val­dy­bė­je, įga­lio­ji­mus pra­ras­tų Tel­šių ra­jo­no savivaldybės me­ras bei Ta­ry­bos na­riai. Vy­riau­sy­bė skir­tų įga­lio­tą as­me­nį va­do­vau­ti ra­jo­nui iki kitąmet įvyk­sian­čių sa­vi­val­dos rin­ki­mų.

reklama

„Toks rau­me­nų ro­dy­mas, ko­kį ma­to­me šian­dien Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, ra­jo­nui nau­dos neduoda, – kal­bė­jo Sei­mo na­rys, Dar­bo par­ti­jos Tel­šių sky­riaus pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas. – Ma­no nuo­mo­ne, šian­dien Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je tu­ri bū­ti su­da­ry­ta vai­vo­rykš­ti­nė koali­ci­ja, kur ga­lė­tų dirb­ti vi­sos frak­ci­jos, esan­čios Ta­ry­bo­je. Į ją su­kvies­ti, ras­ti bend­rą kal­bą pri­va­lo me­ras. Jis šio­je si­tua­ci­jo­je tu­ri griež­ti pir­muo­ju smui­ku. Tad ne­rei­kė­tų blo­kuo­ti jo tei­ki­mų, ypač ka­da kal­ba­me apie me­ro de­ši­nio­sios ran­kos pa­sky­ri­mą. Ne tiek jau daug lai­ko li­ko iki rin­ki­mų, tad bū­ti­nus at­lik­ti dar­bus ga­li­ma net pa­die­niui su­si­ra­šy­ti.“

Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Pet­ras Kui­zi­nas „Tel­šių žinioms“ sa­kė, jog po­li­ti­nio su­si­ta­ri­mo dėl kan­di­da­tų ei­ti vi­ce­me­ro ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas dar nė­ra. Ta­čiau derybos esą ne­nut­rū­ko. 

„Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį, ku­ria­me nu­ma­to­ma teik­ti kan­di­da­tus į me­ro pa­va­duo­to­jo ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas, pla­nuo­ju su­šauk­ti iki spa­lio 20 d. Apie tai ar­ti­miau­siu me­tu in­for­muo­siu Vy­riau­sy­bės at­sto­vę“, – tvir­ti­no P. Kui­zi­nas.

reklama