Politinė kebeknė Telšių taryboje: sugriuvusią koaliciją tebelaiko užimti postai?

Telšiai
Telšiai
© Telšių TIC (Rolandas Griškus)

Ar tebėra Telšių rajono savivaldybės taryboje valdančioji koalicija? Iš pažiūros – taip, tačiau oficialiai – ne. Pasirodo, ta koalicija jau seniai subyrėjusi, tačiau niekas nepasistengė sukurti naujos.

Sulipdė po tarybos rinkimų

reklama

Valdančioji koalicija buvo sudaryta po 2015 m. įvykusių Savivaldybės tarybos rinkimų. Jai priklausė socialdemokratai, darbiečiai, valstiečiai ir konservatoriai. Meru tapo tiesiogiai išrinktas Vytautas Kleiva. Jam mirus, mero rinkimuose laimėjo darbietis Petras Kuizinas.

Buvo pasirašyta nauja koalicijos sutartis, tačiau jos sudėtis po antrų mero rinkimų nepasikeitė. Buvo vien perdalytos kėdės: vicemeru tapo Kęstutis Gusarovas, o antru Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju – darbietis Rimantas Žebrauskas. Kitu pavaduotoju po rinkimų buvo tapęs darbietis Kęstutis Anglickas.

Akivaizdu, kad svarbiausi valdžios postai priklausė ir tebepriklauso darbiečiams bei socialdemokratams.

reklama

Pa­mir­šo pa­keis­ti su­tar­tį

Kon­ser­va­to­riai nu­ta­rė pa­lik­ti val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją, ku­rios su­tar­tį bu­vo pa­si­ra­šę. Ta­čiau pa­sit­rau­kus kon­ser­va­to­riams rei­kė­jo su­da­ry­ti nau­ją koa­li­ci­jos su­tar­tį – to rei­ka­la­vo vie­nas jos punk­tų. Tai­gi dar per­nai 2015 m. su­da­ry­ta koa­li­ci­ja su­by­rė­jo, ta­čiau for­ma­liai, pa­kei­čiant su­tar­tį, nauja ne­bu­vo su­da­ry­ta. 

Šiais me­tais iš koa­li­ci­jos ra­jo­no vals­tie­čiai pa­rei­ka­la­vo pa­sit­rauk­ti Algirdą Tar­vai­nį. Vadinasi, koaliciją su­da­ro vien dvie­jų par­ti­jų ats­to­vai.

Po­li­ti­nės keis­te­ny­bės

Ne­se­niai me­ras P. Kui­zi­nas pa­reiš­kė po­li­ti­nį ne­pa­si­ti­kė­ji­mą Savivaldybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Sau­liui Ur­bo­nui – Lie­tu­vos social­de­mok­ra­tų par­ti­jos Tel­šių ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­kui. Pa­na­šu, kad už S. Ur­bo­no ats­ta­ty­di­ni­mą bal­sa­vo ir dar­bie­čiai. Va­di­na­si, pastarieji to­liau ar­dė pa­gal su­tar­tį jau nebeeg­zis­tuo­jan­čią val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją. 

reklama

Koa­li­ci­jos part­ne­riai taip ne­siel­gia – ne­rei­ka­lau­ja, kad at­sis­ta­ty­din­tų koa­li­ci­jai prik­lau­san­čios ki­tos par­ti­jos ats­to­vas. Bent jau vie­šai, kaip pa­da­rė dar­bie­tis P. Kui­zi­nas. 

Pak­lau­sė­me me­ro, ar yra iš­li­ku­si val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja. Iš pra­džių me­ras sa­kė, kad ši koa­li­ci­ja egzistuo­ja, ta­čiau pri­pa­ži­no, jog tei­siš­kai lyg ir ne – su­tar­tis juk tu­rė­jo bū­ti pa­keis­ta, pa­sit­rau­kus kon­ser­va­to­riams. 

Pa­sak P. Kui­zi­no, dėl nau­jos su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo, pa­sit­rau­kus konserva­to­riams, tu­rė­jo tar­tis Dar­bo ir So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jų Tel­šių ra­jo­no sky­rių pir­mi­nin­kai Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas ir S. Ur­bo­nas. 

Įdo­mu, kaip jie tar­tų­si dėl nau­jos su­tar­ties, kai pa­tys darbiečiai reikalavo S. Ur­bo­no ats­ta­ty­di­ni­mo? S. Ur­bo­no tei­gi­mu, koali­ci­jai tu­ri bū­ti bū­din­gi ne vien for­ma­lūs bruo­žai, o ir bend­ros veik­los kryp­tis, prog­ra­mos vyk­dy­mas. 

„Ta­ry­bos sp­ren­di­mai, ypač svar­biau­si, daž­niau­siai prii­ma­mi, pri­ta­riant ir opo­zi­ci­jos ats­to­vams. Apskri­tai taip prii­ma­ma dau­gu­ma sp­ren­di­mų, ku­riuos pa­ruo­šia ir tei­kia tvir­tin­ti Sa­vi­val­dy­bės administ­ra­ci­ja. Va­di­na­si, dir­ba­ma nor­ma­liai“,– sa­kė S.Ur­bo­nas. 

reklama

Ta­čiau po­li­tiš­kai to­kia koa­li­ci­ja at­ro­do tik­rai keis­tai: vie­no­je val­ty­je, iš ku­rios sp­ru­ko kon­ser­va­to­riai ir vals­tie­čiai, sė­di tar­pu­sa­vy­je nebesutarian­tys dar­bie­čiai ir so­cial­de­mok­ra­tai. Jei, anot dar­bie­čių, S. Ur­bo­nas dir­bo ne­tin­ka­mai ir to­dėl jį rei­kė­jo ats­ta­ty­din­ti, tai ko­dėl nebuvo for­muo­ja­ma ki­ta val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja? Ko­dėl ne­pa­si­ra­šo­ma nau­ja su­tar­tis?

Te­be­vie­ni­ja postai?

Pos­tai, pa­gal pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį, aiš­ku, te­bė­ra pa­si­da­ly­ti: nie­kas nereikala­vo ki­to­kio pas­kirs­ty­mo. Pa­na­šu, kad pa­gal tą su­tar­tį jau nebeeg­zis­tuo­jan­čią koa­li­ci­ją vis dar te­be­vie­ni­ja… kė­dės. 

So­cial­de­mok­ra­tams prik­lau­so vi­ce­me­ro ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­cjos di­rek­to­riaus, o dar­bie­čiams – Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos direktoriaus dvie­jų pa­va­duo­to­jų pa­rei­gos. O P. Kui­zi­nas me­ru išrinktas tie­sio­gi­niuo­se rin­ki­muo­se. Ži­no­ma, čia jau ne­kal­ba­me apie par­ti­nio pro­tek­cio­niz­mo principu įdar­bin­tus partijos kolegas. 

Dar­bie­čiai, pa­lai­ky­da­mi S. Ur­bo­no ats­ta­ty­di­ni­mą ir su tuo ne­su­ti­kus social­de­mok­ra­tams, lyg ir turėjo pa­tys trauk­tis iš koa­li­ci­jos bei užimamų kė­džių. Vis dėl­to to kaž­ko­dėl ne­da­ro. Gal bi­jo rizikuoti, kad, su­da­rant ki­tą koa­li­ci­ją, liks ma­žiau kė­džių? 

reklama

Esa­ma dar vie­no pa­vo­jaus: juk ir so­cial­de­mok­ra­tai ga­li pa­ban­dy­ti suda­ry­ti ki­tą koa­li­ci­ją, iš­mes­da­mi iš val­ties dar­bie­čius. Ga­lbūt to­dėl vie­na­me val­ties ga­le te­be­sė­di dar­bie­čiai, ki­ta­me – socialdemokratai ir įta­riai bei prie­šiš­kai vie­ni ki­tus ste­bi. Val­tis, aiš­ku, plau­kia – pas­ro­viui.

Pi­lie­čio pa­ta­ri­mas

Po internete pas­kelb­tu mū­sų st­raips­niu apie Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos posė­dį, ku­ria­me ban­dy­ta atstatydin­ti S. Ur­bo­ną, ano­ni­mi­nis skai­ty­to­jas pa­ra­šė įdo­mų ko­men­ta­rą: „Jei­gu me­ro po­zi­ci­ja nesutam­pa su koalicijos po­zi­ci­ja, tai jis lo­giš­kai tu­rė­tų pe­rei­ti į opo­zi­ci­ją. Juk ir Naujokie­nė sa­kė, kad pir­miau­sia koa­li­ci­jos vi­du­je rei­kia kon­sul­tuo­tis. Su kuo kon­sul­tuo­tis, jei vi­sa po­zi­ci­ja ta­vęs nepalaiko? Jei me­ro pozicija su­tam­pa su opo­zi­ci­jos, tai jis tu­ri aiš­kiai pe­rei­ti į opo­zi­ci­ją, galbūt į kurią nors opo­zi­ci­nę par­ti­ją ir gal­būt for­muo­ti nau­ją val­dan­čią koa­li­ci­ją, su ku­ria ga­li­ma bū­tų dirb­ti. Jei opo­zi­ci­ja pa­lai­ko administracijos di­rek­to­rių, o to­kių kal­ban­čių­jų bu­vo, pa­vyz­džiui, Butkevi­čius, tai vi­sa opo­zi­ci­ja ar ats­ki­ri jos na­riai ar ats­ki­ros par­ti­jos turi aiš­kiai pe­rei­ti į val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją ir prisiim­ti vi­sus nuo­pel­nus ar at­sa­ky­ti už ne­veik­lu­mą, kaip prik­lau­so. 

Da­bar juo­kin­ga, kad me­ras, prik­lau­san­tis val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai, sa­ko, kad jų koa­li­ci­jos sta­ty­ti­nis blogai dir­ba, o opo­zi­ci­ja sa­ko ir bal­suo­ja, kad ge­rai. Ar­ba dau­ge­lis vie­na sa­ko, ki­taip bal­suo­ja slaptai, tai reiš­kia yra veid­mai­niai, ir me­ras to­kiai veid­mai­nių ta­ry­bai-ko­man­dai vadovauja. Jei nesino­ri va­do­vau­ti to­kiai ta­ry­bai ir nie­ko pa­keis­ti neišeina, lie­ka at­sis­ta­ty­din­ti.“ 

Be­je, čia rei­kia šiek tiek pa­pil­dy­ti: kaip opo­zi­ci­jos ats­to­vai tvarkiečiai labiau pa­si­reiš­kė vien ban­dant ats­ta­ty­din­ti S. Ur­bo­ną. Praktiš­kai ta­ry­bo­je opo­zi­ci­ja to­kia pat išs­ky­du­si, kaip ir val­dan­čio­ji koali­ci­ja. Ga­liau­siai jo­kios vie­nin­gos opo­zi­ci­jos nė nė­ra. Ki­ta ver­tus, me­ro tei­gi­mu, opo­zi­ci­ja yra pa­sis­kel­bę tik tvar­kie­čiai, bet ne Miš­ri ir Kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos. O kam prik­lau­so so­cial­de­mok­ra­tus pa­li­kęs tary­bos na­rys Ado­mas Do­mar­kas? Ir ku­rio­je pu­sė­je for­ma­liai iš valdan­čio­sios koa­li­ci­jos pa­sit­rau­kęs vals­tie­tis A.Tar­vai­nis?

reklama

Par­ti­nė emig­ra­ci­ja tę­sia­si

Ra­šė­me, kad Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ją pa­li­ko jos sen­bu­vis Adomas Do­mar­kas. Iš Li­be­ra­lų są­jū­džio išs­to­jo Ar­tū­ras Do­mar­kas. Dar kiek anks­čiau vals­tie­čiai pa­ša­li­no iš sa­vo par­ti­jos Vy­tau­tą Ra­kic­ką. Šis prisig­lau­dė dar­bie­čių frak­ci­jo­je. Ar­tū­ras Do­mar­kas te­bep­rik­lau­so Mišriai frak­ci­jai, o štai Ado­mas Do­mar­kas bent kol kas – jo­kiai. 

Ne­se­niai Dar­bo par­ti­ją pa­li­ko jos sen­bu­vis, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos narys Ze­no­nas Moc­kus. Pa­sak jo, jis nu­si­vy­lė po­li­ti­ka, ypač pastaraisiais įvy­kiais ra­jo­ne, kai bu­vo ban­do­ma ats­ta­ty­din­ti S. Ur­bo­ną. „Da­bar vi­sai ne­beaiš­ku, kas su kuo ir kas prieš ką“, – sa­kė Z. Moc­kus. 

Pak­laus­tas, ko­dėl pa­li­ko Dar­bo par­ti­ją, Z. Moc­kus ne­žė­rė jai kal­ti­ni­mų, o paaiš­ki­no no­rįs dau­giau lai­ko skir­ti sa­vo vers­lui bei as­me­ni­niam gyve­ni­mui. Jis ti­ki­no ne­ke­ti­nan­tis sto­ti į ku­rią nors ki­tą partiją. Ta­čiau Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio man­da­to esą neat­si­sa­kys, ne­pa­liks darbiečių frak­ci­jos.