„Init“ gresia bauda dėl rusiškų kanalų transliavimo

RTR Planeta
RTR Planeta
© LNK
Alfa.lt
2018-04-24 13:46

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) balandžio 25 d. 15 val. posėdyje svarstys klausimą dėl baudos skyrimo UAB „Init“ už Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimus bei 2018 m. vasario 14 d. LRTK sprendimo dėl televizijos programos „RTR Planeta“ laisvo priėmimo laikino sustabdymo nevykdymą.

Nustačiusi pakartotiną karo, nesantaikos ir tautinės neapykantos kurstymą televizijos programoje „RTR Planeta“ LRTK sprendimu įpareigojo Lietuvos Respublikos teritorijoje veiklą vykdančius retransliuotojus, taip pat kitus asmenis, teikiančius Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, platinančius televizijos programą „RTR Planeta“, 12 mėnesių nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos, t. y. iki 2019 m. vasario 23 d., sustabdyti televizijos programos „RTR Planeta“ (kitos šios televizijos programos versijos – „Rossija RTR“, „Россия РТР“) retransliavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

reklama

UAB „Init“ apskundė minėtą LRTK sprendimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui ir paprašė teismo įpareigoti LRTK netrukdyti jai retransliuoti televizijos programos „Россия РТР“.

LRTK atlikto UAB „Init“ veiklos planinio patikrinimo metu buvo nustatyta, kad 2018 m. kovo 1 d. ši bendrovė savo abonentams retransliavo televizijos programą „Россия РТР“.

Visuomenės informavimo įstatymo (toliau – VIĮ) aspektu šio sprendimo nevykdymo pavojingumą, trukmę ir pasekmes reikėtų vertinti pagal tokio pažeidimo poveikį žmogaus teisėms ir laisvėms, visuomenės ir valstybės interesams. Įstatymų leidėjas priskyrė informaciją, kuria kurstomas karas ir tautinė neapykanta, draudžiamos skelbti informacijos kategorijai (VIĮ 19 straipsnio 1 dalies 3 punktas); Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas konstatavo, kad konstitucinė informacijos laisvės samprata neapima konstitucines vertybes iš esmės paneigiančios tariamos laisvės atlikti nusikalstamus veiksmus – skleisti mintis ar pažiūras, kuriomis yra kurstoma tautinė, rasinė, religinė ar socialinė neapykanta, prievarta bei diskriminacija, šmeižiami asmenys arba kitaip dezinformuojama visuomenė ar atskiri jos nariai. 

reklama

Konstitucinė informacijos laisvės samprata neapima ir karo propagandos, kurią Konstitucija draudžia. Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad dėl nekontroliuojamo (nedelsiant nestabdomo) tokios informacijos skleidimo bus neapsaugotos ir neapgintos įvairios Konstitucijoje įtvirtintos vertybės, tarp jų – žmogaus teisės ir laisvės.

Pažymėtina, kad televizijos programoje „RTR Planeta“ LRTK yra nustačiusi nuolat pasikartojančius VIĮ pažeidimus, todėl šios televizijos programos platinimas LRTK sprendimo galiojimo laikotarpiu, ypač atsižvelgiant į LRTK nustatytos draudžiamos skelbti informacijos turinį televizijos programoje „RTR Planeta“, laikytinas pavojingu žmogaus teisėms ir laisvėms, visuomenės ir valstybės interesams.

VIĮ nustatyta, kad LRTK prižiūri, kaip televizijos programų retransliuotojai laikosi jos sprendimų. Už VIĮ 341 straipsnyje nurodytų LRTK sprendimų nevykdymą LRTK retransliuotojams gali taikyti 48 straipsnio 3 dalyje nurodytą baudą, sudarančią iki 3 proc. retransliuotojo bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais, o tais atvejais, kai bendrąsias pajamas apskaičiuoti sunku arba neįmanoma, – iki vieno šimto tūkstančių eurų.

reklama