Mažeikių savivaldybės įmonių vadovai gaus ne tik premijas, bet ir pašalpas

Pinigai kišenėje
Pinigai kišenėje

Mažeikų rajono taryboje patvirtintas savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašas, pagal kurį UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, UAB „Mažeikių vandenys“, UAB „Mažeikių autobusų parkas“, UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ ir UAB „Tavo pastogė“ vadovams bus skaičiuojamas atlyginimas.

Vertinami pagal rodiklius

reklama

Kaip informavo Mažeikių rajono savivaldybės Turto valdymo skyriaus vedėja Rima Podelienė, bendrovių vadovų darbo užmokestį sudaro mėnesinė alga ir premija: „Bendrovių vadovų mėnesinė alga susideda iš pastoviosios dalies, kuri nustatoma bazinio dydžio koeficientais, atsižvelgiant į bendrovės kategoriją, ir kintamosios dalies, kuri priklauso nuo bendrovės tikslų įgyvendinimo ir veiklos rezultatų ir nustatoma finansiniams metams, atsižvelgiant į praėjusiais finansiniais metais pasiektus konkrečius bendrovės veiklos rezultatus. Veiklos rezultatai vertinami pagal praėjusių finansinių metų ūkinės ir finansinės veiklos rezultatų vertinimo rodiklius. Mėnesinės algos kintamoji dalis negali viršyti 50 proc. bendrovės vadovui nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio.“

R. Podelienės teigimu, bendrovės vadovo mėnesinė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) negali būti didesnė nei praėjusių finansinių metų bendrovės darbuotojų 5 vidutiniai mėnesiniai darbo užmokesčiai. 

„Maksimalus kintamosios dalies dydis, laikantis visų rodiklių grupių reikalavimų, negali viršyti 50 proc. pastoviosios dalies. Jeigu praėjusių metų bendrovės veiklos finansiniai rezultatai neigiami, mėnesinės algos kintamoji dalis nenustatoma, išskyrus atvejus, kai neigiami finansiniai rezultatai atsirado dėl aplinkybių, kurių bendrovės vadovas negalėjo kontroliuoti, numatyti ir užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Tokiu atveju bendrovės vadovo atlyginimo kintamosios dalies dydis negali viršyti 20 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio. 

reklama

Bendrovės valdyba už gerus darbo rezultatus ir gerą pareigų vykdymą, pasibaigus finansiniams metams ir patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinius, bendrovės vadovui iš bendrovės pelno gali skirti premiją, kurios dydis negali viršyti 4 jo mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžių, arba iš sutaupytų lėšų, skirtų darbo užmokesčiui, – premiją, kurios dydis negali viršyti jo vienos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio. 

Jeigu asmeniui tais metais, už kuriuos numatoma skirti premiją, buvo paskirta drausminė nuobauda, premija neskiriama“, – kalbėjo R. Podelienė.

Pasak jos, pradėjus vadovo pareigas eiti naujam vadovui, jo darbo užmokesčio kintamoji dalis priklauso nuo praėjusių finansinių metų bendrovės veiklos rezultatų ir nustatoma atsižvelgiant į bendrovės veiklos vertinimo rodiklius, tačiau ne daugiau nei 35 proc. bendrovės vadovui nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio.

Įtarimų korupcija meras nepalaikė

Apraše taip pat numatyta, kad valdybos sprendimu bendrovių vadovams gali būti skiriamos materialinės pašalpos, vadovaujantis patvirtintais bendrovės įstatais – iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų.

reklama

Mažeikių rajono tarybos narę Liną Rimkienę domino, kaip yra su kitais rajono įstaigų vadovais, ar jiems numatyta tokio pat dydžio pašalpa: „Kiek man žinoma, tokia praktika nebuvo taikoma, kodėl daroma išimtis būtent kontroliuojamų įmonių vadovams?“

R. Podelienės teigimu, tai nėra išimtis, visa tai patvirtinta Vyriausybės nutarime „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“, kurio rekomendacijomis parengtas ir šitas aprašas. 

Mažeikių rajono meras Antanas Tenys paaiškino, kad dabar kalbama tik apie uždarųjų akcinių bendrovių, o ne apie biudžetinių įstaigų vadovų darbo užmokestį. Pastarosioms esą taikoma kita tvarka. 

„Visgi manau, kad penkių asmenų išskyrimas gali turėti korupcijos apraiškų, todėl kviečiu atkreipti dėmesį į tai, kad materialinė pašalpa būtų skiriama visų įstaigų vadovams vienoda, o jeigu nesutinkate – šalinti šitą nuostatą iš aprašo“, – neatlyžo L. Rimkienė. 

Meras pasiūlė tai apsvarstyti kituose komitetuose, paruošus naujus sprendimo projektus, o siūlomam klausimui pritarti.

reklama

17 balsavus „už“, vienam susilaikius, kontroliuojamų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašas patvirtintas.

reklama