Didžiausia grėsmė Lietuvai: Kremlius, teroristai ar sava valdžia?

K. Braziulis (O. Pasaškovos nuotr.)
K. Braziulis (O. Pasaškovos nuotr.)
  © Archyvas

Klausimo formuluotė ne vienam turėtų sukelti nesupratimą ar net pyktį. Kaip sava valdžia gali kelti grėsmę valstybei? Klausimas logiškas, tačiau lengvai atsakomas.

Daugelis mūsų žmonių yra įpratę apie valstybę mąstyti sovietiškai. Valstybė jiems yra viso ko pagrindas., svarbiausias dalykas. Taip galvojo komunistai, fašistai ir kitokie diktatūrų šalininkai. Jiems tai leido pateisinti savo veiksmus prieš visuomenę. Pavyzdžiui, dabartinis Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas stipriai apribojo savo piliečių teises ir laisves, o po to paaiškino, kad taip daryti būtina, nes valstybei kyla didelė grėsmė iš Vakarų; NATO norinti sužlugdyti Rusiją.

Toks mąstymas yra klaidingas ir klaidina žmones. Reikia mąstyti iš visuomenės, o kartais ir atskiro žmogaus interesų, pozicijų. Juk didelė grupė žmonių, gyvenančių vienoje vietoje šalia Baltijos jūros ir kalbančių viena kalba, nusprendė gyventi pagal tam tikras taisykles. Tam, kad gyvenimas visuomenei, atskiram jos nariui būtų geras ir patogus, jie sukūrė bendras institucijas, kurioms suteikė teisę organizuoti žmonių gyvenimą taip, kad būtų mažiau nusikaltimų, kad žmonės būtų geriau aprūpinti maistu, vaistais, kad jiems būtų laiku suteikta pagalba. Taigi viso ko pradžioje yra visuomenė ir jos interesas, o valstybė tėra įrankis visuomenės interesui tenkinti. Jokiais būdais valstybės negalima sutapatinti su visuomenės interesais, nes tada pradedama nesuprasti kai kurių visuomeninių reiškinių.

Grįžkime prie mano temos – kokia grėsmė didžiausia Lietuvos visuomenei: terorizmo, Rusijos ar savos valdžios? Tam, kad jūs lengviau mane suprastumėte, paaiškinsiu kelis dalykus.

Pirmiausiai reikia paimti ataskaitos tašką, kuriuo remdamiesi, vertinsime grėsmes. Manau, kad geriausias ataskaitos taškas būtų tobulas Lietuvos žmogaus gyvenimas, o jis, mano įsivaizdavimu, turėtų būti toks:

  • Žmogus yra gyvas ir sveikas. Jei jam iškyla sveikatos problemų, ar jis netyčia sužalojamas kito žmogaus ar technikos, jam suteikiama medicininė pagalba. Nekalbu apie senatvę ir mirtinas ligas.
  • Žmogus turi teisę rinktis. Jis pats priima sprendimus, kur gyventi, kaip gyventi, kokią profesiją pasirinkti, kokį darbą dirbti. Niekas neturi teisės į jo gyvenimą kištis ir jam nurodinėti. Žmogus yra laisvas ir nuo nieko nepriklausomas. Aišku, jo laisvę šiek tiek riboja įstatymai, kurie yra priimti visų Lietuvos žmonių vardu, ir kuriems kiekvienas savo valia sutiko paklusti.
  • Žmogus turi teisę rinkti valdžią. Jis balsuoja už tą politiką, kuris, jo supratimu, yra geriausias jo interesų atstovas valdžioje. Niekas žmogui negali nurodinėti ir priversti balsuoti už žmogų ar žmones, kuriais jis nepasitiki ir kurių nenori matyti valdžioje.
  • Žmogus turi darbą ir uždirba tiek, kad jam pakanka išlaikyti save, savo šeimą. Jis gyvena nuosavame name ar bute. Gyvena šiltai, sočiai ir turi pakankamai laisvo laiko bei lėšų įvairioms pramogoms, poilsiui užsienyje. Jo nesmaugia įsipareigojimai bankui, rūpesčiai dėl skolų, dėl to, kad mėnesio pabaigoje pritrūks pinigų maistui ar neturės pakankamai lėšų vaikų išleisti į mokyklą ir tinkamai, šiltai bei gražiai juos aprengti.
  • Žmogaus gyvenimas yra saugus, nes saugumu rūpinasi policija, privačios saugos įmonės, nes nėra daug nusikaltėlių. Yra atėję laikai, kai neapsimoka nusikalsti, nes žmogus gali dirbti ir užsidirbti pakankamai pinigų, kad patenkintų savo pagrindinius poreikius. Asmuo, patyręs kito asmens, privačios įmonės ar institucijos skriaudą, jo teisių pažeidimą ar laisvių apribojimą, gali kreiptis į teismą ir įrodinėti savo tiesas. Teismai bylas nagrinėja beešališkai ir objektyviai.
  • Žmogus gerbia kitus žmones, kitų žmonių norus, nuomonę. Žmogus supranta kitaip mąstančius ar kitą religiją išpažįstančius žmones, nes žmogus gauna įvairiapusę informaciją. Žiniasklaidos priemonės ir jų savininkai nesiekia žmonių kvailinti, manipuliuoti jais, meluoti jiems. Žmogus turi teisę susipažinti su įvairiomis nuomonėmis vienu ir tuo pačiu klausimu, sužinoti įvairių visuomenės grupių pozicijas ir siekius, nes niekas nebando nuo jų nuslėpti savo tikrųjų ketinimų.

Ką tik aprašiau įsivaizduojamą gerovės šalį, kurioje gyventi visiems gera. Dabar trumpam sustokite ir įsivaizduokite blogą šalį, kurioje gyventi – itin sunku, kurioje žmogus neturi teisių, jam trūksta pinigų, maisto, šiltų drabužių ir geriamo vandens. Viską, ką parašiau viršuje, apverskite aukštyn kojomis, ir gausite tą vaizdą, kurį jums noriu nusakyti. Tai štai toks gyvenimas yra blogas ir netinkamas. Niekas nenorėtų tokio gyvenimo gyventi.

Galiausiai, kai jau turime geros ir blogos šalių vaizdinius, galime nagrinėti veiksmus, kurie gerovės šalį verčia į blogą, kelia pavojų žmogaus gerovei. Pradėkime nuo teroristų veiksmų, keliančių grėsmę žmonių gerovei.

  • Ką blogo gerovės valstybei gali padaryti teroristas? Pradėjome ir toliau kalbėkime apie Lietuvą. Teroristas gali susprogdinti mūsų atominę elektrinę ir visiems mums sugadinti sveikatą ar net atimti gyvybę. Taip pat teroristas gali užkrėsti vandenį, kurį mes geriame, ir mus apnuodyti baisiomis ir nepagydomomis ligomis. Ir dar teroristas gali susprogdinti ar sušaudyti mūsų žmones, susirinkusius šventės švęsti miesto aikštėje ar kitose miesto vietose.
  • Rusijos valstybė – būtent valstybė, o ne Rusijos visuomenė, nes Rusijos valstybė priklauso ne Rusijos visuomenei, o Kremliui – gali užpulti mus, išžudyti daugelį mūsų žmonių, tūkstančius sužeisti, o dar tūkstančius, kitaip manančių, išvežti į Sibirą ar kitas atšiaurias Rusijos vietas. Rusijos kariuomenė gali sutrikdyti mūsų gyvenimą, sunaikinti asmeninį ir bendruomenės turtą, neleisti laiku gauti medicininės pagalbos. Rusija gali užgrobti mūsų valdžią ir neleisti mums gyventi pagal mūsų pačių parengtas taisykles ir įstatymus, pagal mūsų valią, o priversti mus paklusti Kremliui ir jam vergauti. Tokiu atveju mes prarastumėme ne tik žmogaus teises ir laisves, bet ir politines teises, o mūsų buitinis gyvenimas čiuožtų žemyn neregėtu greičiu. Pavyzdžių turime daug. Galime pažiūrėti, kaip gyvena žmonės Rusijos okupuotose Gruzijos, Moldovos, Ukrainos teritorijose. Trūksta maisto, šilumos, nėra elektros, darbo ir pinigų. Gyvenimas yra visiškai sutrikdytas.
  • Mūsų valdžios veiksmai taip pat gali sukelti pavojų mūsų gerovei. Valdžia gali stipriai apriboti žmogaus teises ir laisves. Gali pradėti manipuliuoti žmogumi, teikti jam melagingą informaciją vien tam, kad pateisintų savo sprendimus, žalingus ir kenksmingus žmogui bei visuomenei. Valdžia gali neleisti žmonėms sąžiningai balsuoti rinkimuose ir rinkti tuos žmones, kurie jam labiau patinka, kuriais jis labiau pasitiki. Neleisti gali paprastai – įvesdama naują balsavimo tvarką ir naujas procedūras. Valdžia taip pat gali pasikėsinti į žmogaus saugumą, kad šis pasijustų beteisis ir negalėtų rasti teisybės teismuose, vykdančiuose valdžios nurodymus. Valdžia taip pat gali apsunkinti žmonėms gyvenimą, sudarydama itin sunkias sąlygas darbui, apmokestindama dideliais mokesčiais, apkraudama žmonių savarankišką veiklą papildomomis procedūromis, tvarkomis, žodžiu, pradėdama reguliuoti vos ne kiekvieną žmogaus gyvenimo sritį ir nurodinėdama, kaip jis turi gyventi, kokius turi priimti sprendimus, kokių veiksmų privalo atsisakyti. Tai irgi yra grėsmė žmogui ir visuomenei.

Dabar reikia nuspręsti, kuri grėsmė yra didžiausia. Siūlau spręsti remiantis trimis kriterijais: a) konkrečiais faktais, kurie rodo, kad pavojus yra realus ir tikrai gali įvykti; b) istorija, kuri parodo, kad taip jau yra mums nutikę; c) žalos mastu (kiek žmonių nukentėjo, prarado gyvybę, buvo sužeisti ar ištremti).

Vertinant pagal šiuos kriterijus, galima drąsiai daryti išvadą, kad didžiausią grėsmę Lietuvos visuomenei šiuo metu kelia Rusijos valstybė. Ši grėsmė yra reali ir tikrai gali įvykti. Mes matome konkrečius Rusijos veiksmus kaimyninių šalių atžvilgiu: ji kariavo ir užėmė Gruzijos, Moldovos, Ukrainos žemes, o Čečėnijos visuomenei, kuri norėjo tapti nepriklausoma, iš viso neleido pasireikšti.

Rusija atvirai skelbia pertvarkysianti pasaulį: kad dabartinė tvarka yra netinkama, kad pasaulį reikia pasidalinti su Amerika ir Kinija į konkrečiai apibrėžtas įtakos zonas. Mes šiuo atveju greičiausiai patektume į jų įtakos zoną. Rusija pastaruoju metu aktyviai vykdo karines pratybas šalia mūsų šalies sienų, šalia mūsų namų, ir per savo atstovus Lietuvoje bando daryti mūsų valdžiai įtaką bei formuoti mūsų visuomenėje Rusijos valstybei palankią nuomonę.

Kitas argumentas Rusijos nenaudai yra tai, kad mes jau buvome Rusijos okupuoti ir po jos padu gyvenome ilgus metus. Daug lietuvių žuvo okupacijos metu, šimtai tūkstančių buvo sužaloti, šimtai tūkstančių mirė Sibire, o apie žmonių sunkiai užgyventą ir sukauptą nuosavą turtą nėra ką kalbėti, nes jis buvo arba sunaikintas, arba atimtas.

Paskutinis argumentas Rusijos nenaudai yra tai, kad okupacijos padarinius patirtų ir nuo jos nukentėtų daugiausiai Lietuvos žmonių. Žalos mastas būtų neapsakomai didelis.

Atsakau į straipsnio pradžioje užduotą klausimą, kas kelia didžiausią grėsmę Lietuvos visuomenei? Atsakymas vienareikšmis – Rusijos valstybė, t. y. Kremlius. Antrą vietą skirčiau mūsų valdžiai, kuri priimdama įstatymus, svarbius visuomenei ir žmogui sprendimus, labai dažnai vadovaujasi ne visuomenės interesais, o verslo grupių, užsienio valstybių įmonių ar įstaigų, politikų asmeniniais interesais, ir tokiu būdu daro žalą žmogui. Trečia vieta atitenka teroristams. Jų keliama grėsmė yra didelė, tačiau ji Lietuvos visuomenei yra mažiausiai tikėtina.