Didesnių mokesčių už žemę galima išvengti iki liepos 1-osios

Žemės ūkis
Žemės ūkis
  © Algimantas Barzdžius
Etaplius.lt
2013-06-24 10:31

Ap­leis­ta že­mė – di­des­nis mo­kes­tis

Skel­bia­ma, kad Lie­tu­vos skly­pų būk­lė ver­tin­ta pa­si­nau­do­jus pa­ly­do­vi­ne in­for­ma­ci­ja, to­dėl ga­lė­jo įsi­vel­ti ne­tiks­lu­mų, pa­vyz­džiui, miš­ko še­šė­lis ga­lė­jo bū­ti in­terp­re­tuo­tas kaip miš­kas. Bū­tent me­džiai ir ta­po pa­grin­di­niu veiks­niu nu­sta­tant, ar že­mė yra ap­leis­ta.

Iš­siaiš­kin­ti, ar nuo­sa­vy­bė nė­ra pri­skir­ta di­des­niu že­mės mo­kes­čio ta­ri­fu ap­mo­kes­ti­na­miems ap­leis­tiems že­mės ūkio naud­me­nų plo­tams, že­mės mo­kes­čio mo­kė­to­jai ga­li in­te­rak­ty­via­me Re­gist­rų cent­ro že­mė­la­py­je „Re­gia“ (re­gia.lt), pa­si­rin­kę duo­me­nų sluoks­nį „Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tės ir ap­leis­tos že­mės“. In­for­ma­ci­ja apie ap­leis­tus že­mės naud­me­nų plo­tus pa­reng­ta re­mian­tis nau­jau­siais Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis.

Jei „Re­gia.lt“ že­mė­la­py­je Jū­sų skly­pas yra pa­žy­mė­tas kaip ap­leis­ta že­mė, rei­kė­tų de­ši­nė­je ek­ra­no pu­sė­je pa­si­rink­ti funk­ci­ją „Mo­kes­ti­nės ver­tės paieš­ka pa­gal uni­ka­lų nu­me­rį“. Jį įra­šius (su­ži­no­ti ga­li­ma neat­ly­gin­ti­nai Re­gist­rų cent­ro tink­la­la­py­je www.re­gist­ru­cent­ras.lt ar­ba nu­ra­šy­ti iš tu­ri­mų do­ku­men­tų), bus pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, kad, pa­vyz­džiui, ap­leis­tos že­mės nė­ra.

Tai­gi, re­mian­tis že­mės ūkio mi­nist­ro nu­sta­ty­ta tvar­ka, mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­riui bus per­duo­da­ma in­for­ma­ci­ja ne apie vi­sus ap­leis­tų plo­tų tu­rin­čius že­mės skly­pus, o tik apie tuos, ku­riuo­se ap­leis­tos že­mės ūkio naud­me­nos su­da­ro ne ma­žiau nei 10 arų.

Sie­kiant že­mės sa­vi­nin­kams pa­leng­vin­ti skai­čia­vi­mus, že­mė­la­py­je ga­li­ma su­ži­no­ti, koks tiks­liai kiek­vie­no skly­po plo­tas yra pri­skir­tas ap­leis­toms že­mės ūkio naud­me­noms. Tais at­ve­jais, kai ap­leis­tos že­mės plo­tas ne­vir­ši­ja nu­sta­ty­to 10 arų mi­ni­mu­mo, nu­ro­do­ma, kad ap­leis­tos že­mės skly­pe nė­ra, t. y. di­des­nių mo­kes­čių bi­jo­ti ne­ver­ta.

Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos duo­me­ni­mis, da­bar Lie­tu­vo­je yra 144 757 skly­pai, ku­riuo­se nu­sta­ty­tas di­des­nis nei 10 arų ap­leis­tos že­mės plo­tas. Bend­ras ap­leis­tos že­mės plo­tas šiuo­se skly­puo­se su­da­ro 128 074 hek­ta­rus.

Su sa­vo val­do­mos že­mės pri­sky­ri­mu ap­leis­tiems plo­tams ne­su­tin­kan­tys že­mės skly­pų sa­vi­nin­kai iki lie­pos 1 d. vals­ty­bės įmo­nei Vals­ty­bės že­mės fon­das ga­li pa­teik­ti pra­šy­mą pa­tiks­lin­ti erd­vi­nius ap­leis­tų že­mės ūkio naud­me­nų plo­tų duo­me­nis. Ap­leis­tų že­mės plo­tų tiks­li­ni­mo tvar­ką nu­sta­to at­ski­ras že­mės ūkio mi­nist­ro įsa­ky­mas.

Vals­ty­bės že­mės fon­do duo­me­ni­mis, kol kas su­lauk­ta per šim­tą už­klau­sų pa­keis­ti skly­po sta­tu­są.

Mo­kes­tį pa­dės ap­skai­čiuo­ti skai­čiuok­lė

Sa­va­ran­kiš­kai ap­skai­čiuo­ti že­mės mo­kes­tį pa­dės Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (http://www.vmi.lt/cms/zemes-mo­kes­cio-skai­ciuok­le) įdieg­ta skai­čiuok­lė, tie­sa, bus pa­teik­tas pre­li­mi­na­rus mo­kė­ti­nas že­mės mo­kes­čio dy­dis, nes jis ga­li kis­ti dėl sa­vi­val­dy­bių nu­sta­ty­tų įvai­rių leng­va­tų skir­tin­guo­se re­gio­nuo­se.

Nuo šių me­tų nu­sta­ty­tas vė­les­nis že­mės mo­kes­čio dek­la­ra­ci­jų pa­tei­ki­mo mo­kes­čio mo­kė­to­jams ter­mi­nas – iki lapk­ri­čio 1 d., o mo­kes­čio su­mo­kė­ji­mo ter­mi­nas vė­li­na­mas iki lapk­ri­čio 15 d.

VMI ak­cen­tuo­ja, kad for­muo­da­ma že­mės mo­kes­čio dek­la­ra­ci­jas rem­sis Re­gist­rų cent­ro at­nau­jin­ta in­for­ma­ci­ja apie že­mės skly­pų ver­tę – nu­sta­ty­tos vi­du­ti­nės rin­kos ver­tės ga­lios šiuos ir atei­nan­čius ket­ve­rius me­tus. Mo­kes­čio mo­kė­to­jų skun­dai Re­gist­rų cent­rui dėl nu­sta­ty­tos že­mės vi­du­ti­nės rin­kos ver­tės ir pra­šy­mai že­mės mo­kes­ti­ne ver­te lai­ky­ti že­mės ver­tę, nu­sta­ty­tą at­li­kus in­di­vi­dua­lų ver­ti­ni­mą, šie­met ga­li bū­ti tei­kia­mi tik iki lie­pos 1 d.

Nuo 2013 me­tų že­mės mo­kes­čio ta­ri­fus nuo 0,01 iki 4 pro­c. že­mės mo­kes­ti­nės ver­tės tvir­ti­na kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė in­di­vi­dua­liai.

VMI duo­me­ni­mis, 2012 m. že­mės mo­kes­tis bu­vo ap­skai­čiuo­tas per 943 tūkst. že­mės skly­pų sa­vi­nin­kų, ap­skai­čiuo­ta že­mės mo­kes­čio su­ma – per 62 mln. Lt. Že­mės mo­kes­tį praė­ju­siais me­tais tu­rė­jo su­mo­kė­ti apie 580 tūkst. gy­ven­to­jų ir įmo­nių (dėl sa­vi­val­dy­bių nu­sta­ty­tų leng­va­tų šį mo­kes­tį tu­rė­jo mo­kė­ti ne vi­si že­mės sa­vi­nin­kai), jų su­mo­kė­ta že­mės mo­kes­čio su­ma – per 54,1 mln. li­tų. Di­džiau­sios že­mės mo­kes­čio su­mos per­nai pa­pil­dė Vil­niaus, Kau­no ir Pa­lan­gos mies­tų sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tus. Vie­nin­te­lės ša­ly­je Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je nė­ra pri­va­čios že­mės val­dų.