Siūloma nustatyti, kad darbo vertinimas būtų atliekamas ir privataus sektoriaus darbuotojams

Kada laikas keisti darbą?
Kada laikas keisti darbą?
  © Audrius Bagdonas

Ketvirtadienį Seime įregistruotos Darbo kodekso pataisos, kuriomis siekiama reglamentuoti atestacijų, tai yra darbo įvertinimo, vykdymo tvarką ir privataus sektoriaus darbuotojams, mat šiuo metu atestacijos dažniausiai vykdomos tik valstybės tarnautojams, o privačios įmonės pačios sprendžia minėtą klausimą.

Šiuo metu galiojantys teisės aktai reguliuoja tik valstybės tarnautojų bei tam tikrų kategorijų darbuotojų (pavyzdžiui, švietimo įstaigų pedagogų ar medicinos, farmacijos specialistų) atestacijos vykdymą, o kitų įmonių, įstaigų ar organizacijų darbuotojų atestacijos atlikimo klausimai norminiame lygmenyje nėra reglamentuoti.

reklama

Kaip pastebi teisės akto pataisas įregistravęs Liberalų ir centro sąjungos frakcijos seniūnas Andrius Burba, nepaisant to, darbuotojų, dirbančių privačiame sektoriuje, atestacija vis dėlto neretai yra vykdoma, ir šiais atvejais atestacijos atlikimo procedūras reglamentuoja tik pačios įmonės, įstaigos ar organizacijos vidaus (lokaliniai) teisės aktai, priimti (kiek jie susiję su atestacijos vykdymu) nesant tam konkretaus norminio pagrindo.

„Manytina, kad toks teisinio reguliavimo trūkumas lemia aplinkybę, jog praktikoje darbuotojo teisės ir teisėti interesai dažnu atveju gali būti paminami, kadangi imperatyvių normų nebuvimas iš esmės leidžia darbdaviui vykdyti darbuotojų atestaciją remiantis tik savo nuožiūra“, – argumentavo A. Burba.

Įstatymo projektu yra siekiama įstatyminiame lygmenyje įtvirtinti pagrindinius reikalavimus privačiame sektoriuje atliekamai darbuotojų atestacijai.

Pasak įstatymo pataisų iniciatoriaus, tokiu būdu, darbdaviui nusprendus darbovietėje vykdyti darbuotojų atestaciją, būtų nepaliekama erdvės darbdavio piktnaudžiavimo galimybėms ir galimiems lygiateisiškumo principo darbuotojų atžvilgiu pažeidimams.

A. Burbos manymu, svarbu ir tai, kad siūlomas reglamentavimas garantuotų, kad, kilus darbo ginčui dėl atliktos atestacijos (ar jos rezultatų), darbo ginčus nagrinėjantys organai turėtų galimybę vertinti konkrečiu atveju atliktų atestacijos procedūrų atitiktį įstatyminio lygmens teisės normoms, taip pat būtų užtikrinta, kad darbdavys, atlikęs atestaciją vadovaudamasis galiojančiais norminiais teisės aktais (ir būtent jų pagrindu priimtais lokaliniais teisės aktais), turėtų tvirtą teisinį pagrindą darbo ginčo metu.

Siūloma numatyti, kad darbuotojų atestacija atliekama periodiškai, visų darbuotojų, kurių darbo sutartyse numatyta atestacijos atlikimo galimybė, atžvilgiu ir ne rečiau kaip vieną kartą per 3 metus. Darbuotojai, nuo kurių priėmimo į pareigas dienos nėra praėję 6 mėnesiai, nėščios moterys bei nepilnamečiai darbuotojai negali būti atestuojami.

Norima nustatyti, jog darbuotojų atestacijos komisija galėtų rekomenduoti didinti darbuotojų darbo užmokestį, skirti į aukštesnes pareigas, siūlyti kelti darbuotojų kvalifikaciją, atleisti pavaldinius ir panašiai.