Sostinės savivaldybė skęsta skolose, tačiau jos įstaigų vadovų atlyginimai milžiniški

Artūras Zuokas
Artūras Zuokas
  © Akvilė Petraitytė
Alfa.lt | ELTA
2014-11-21 07:08

Vilniaus savivaldybė, daugiau kaip 400 bendrovių steigėja ir dalininkė, net finansinio kracho akivaizdoje negaili joms finansavimo, rašo „Lietuvos žinios“.

Tiesa, piniguose maudosi ne sostinės mokyklos ar poliklinikos, bet mero Artūro Zuoko ir jo koalicijos partnerių globoje esančios įstaigos. Šiuo metu prie sostinės valdžios vairo stovinti mero Artūro Zuoko šalininkų, taip pat Darbo bei Lietuvos socialdemokratų partijų ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos koalicija neslepia brandinanti planus jungti kai kurias ligonines ir poliklinikas. 

Taip esą siekiama mažinti 1,327 mlrd. litų siekiančius miesto finansinius įsipareigojimus. Tačiau atsisakyti daugiau kaip šimto kitų valdomų įstaigų, kurių veikla neretai siejama su sostinės valdžioje esančių politikų interesais, toliau neketinama.

Vil­niaus ta­ry­bos opo­zi­ci­ja tvir­ti­na ne­įž­vel­gian­ti ne­ma­žos da­lies lyg gry­bai po lie­taus pri­dy­gu­sių sa­vi­val­dy­bės įstai­gų tei­gia­mų veik­los re­zul­ta­tų: esą dau­gu­ma jų skir­tos ar­ba as­me­ni­niams val­dan­čių­jų po­li­ti­kų in­te­re­sams ten­kin­ti, ar­ba yra pa­vers­tos par­ti­jų at­sto­vų įdar­bi­ni­mo struk­tū­ro­mis.

„To­se įstai­go­se dir­ba A. Zuo­ko ir ki­tų val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rių ap­lin­kos žmo­nės, ga­vę pos­tus su pui­kiais at­ly­gi­ni­mais, apie ku­riuos ki­tų su sa­vi­val­dy­be su­si­ju­sių įmo­nių at­sto­vai ga­li tik pa­sva­jo­ti. Ten­den­ci­ja, kad tos vie­šo­sios įstai­gos eg­zis­tuo­ja kaip at­ski­ros res­pub­li­kos, aki­vaiz­di. Esa­me ne kar­tą apie tai kal­bė­ję, dėl kai ku­rių įstai­gų veik­los net krei­pė­mės į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas, bet da­bar­ti­niai mies­to va­do­vai nie­ko keis­ti ne­si­ren­gia“, – sakė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos va­do­vas Val­das Ben­kuns­kas.

Ne vi­sų Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės įstai­gų va­do­vus pa­lie­tė nors ir mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mų kar­py­mo va­jus. Šį­met, kaip ir pra­ėju­siais me­tais, 7,5 tūkst. li­tų at­ly­gi­ni­mu ga­li džiaug­tis bend­ro­vės „Start Vil­nius“ va­do­vas Si­mas Ra­mu­tis Pe­tri­kis. Jo įstai­ga yra skan­da­lin­gai pa­gar­sė­ju­sios de­šim­tis mi­li­jo­nų li­tų nuo­sto­lių ge­ne­ruo­jan­čios bend­ro­vės „Air Li­tua­ni­ca“ stei­gė­ja. Šios įmo­nės va­do­vo at­ly­gi­ni­mas vie­šai ne­skel­bia­mas: prieš ke­le­rius me­tus me­ras A. Zuo­kas, mies­tui pri­klau­san­čios skry­džių bend­ro­vės idė­jos su­ma­ny­to­jas, ne­nei­gė, kad „Air Li­tua­ni­cos“ tuo­me­tis di­rek­to­rius už­dirb­da­vo apie 30 tūkst. li­tų per mė­ne­sį.

Per me­tus vos ke­liais šim­tais li­tų kei­tė­si ir ki­tos skan­da­lin­gos sos­ti­nės įmo­nės „Vil­nius ve­ža“, ku­rią dėl kon­ku­ren­ci­jos rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mų už­da­ry­ti yra nu­ro­džiu­si Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba, di­rek­to­riaus Be­no Re­na­to Bal­tu­sio at­ly­gi­ni­mas: jis to­liau vir­ši­ja 5 tūkst. li­tų.

Naujienų portalas Alfa.lt primena, kad prasiskolinusi Vilniaus miesto savivaldybė, kurios skola viršija vieną milijardą litų, laiku nebesugeba grąžinti paskolų. Ant savivaldybės sprando lipa tiek bankai, iš kurių savivaldybė pasiėmusi paskolų, tiek verslininkai, kuriems savivaldybė skolinga už įvairias paslaugas.

Kadangi skolų grąžinimo terminas baigiasi, savivaldybė prašo refinansuoti iki 47,6 mln. eurų (beveik 165 mln. litų) Vilniaus miesto savivaldybės skolinių įsipareigojimų. Tai reiškia – įstatymų nustatyta tvarka perskolinti finansinius įsipareigojimus bankams.