AD

Siekdamas skaidrumo, portalas Alfa.lt ženklu AD žymi visus reklaminius, užsakytus straipsnius, debatus ir komentarus, taip pat bet kokią kitą pateikiamą užsakytą informaciją. AD ženklas dedamas straipsnio ar kitokia forma pateikiamos informacijos pabaigoje.